NEZÁVISLÁ MIMOVLÁDNA ĽUDSKOPRÁVNA ORGANIZÁCIA

Telefón:    +421 252 623 427
Mobil:       +421 903 321 922
E-mail:      info@ehrs.eu
Adresa:     Zuzany Chalupovej 12, 851 07 BratislavaO nás

Ciele

Medzi ciele EHRS patrí ochrana ľudských práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, presadzovanie legislatívnych zmien v oblasti ľudských práv, monitorovanie stavu dodržiavania ľudských práv, budovanie modernej občianskej spoločnosti. K ďalším cieľom EHRS patrí podpora a rozvoj vzdelávania detí a mládeže so zameraním na ochranu  ľudských práv, podpora a rozvoj konzultačných aktivít, informovanosti ľudí v právnej oblasti, občianskych aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni. K naplňovaniu uvedených cieľov EHRS organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávacie, spoločenské aktivity, semináre a školenia.

Právny základ vzniku

EHRS vznikla v súlade s Čl. 11 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - sloboda zhromažďovania a združovania a v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení  zák. č. 346/2018 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhromažďovacie a združovacie právo na úrovni Európskej únie vyplýva tiež z článku 12 Charty základných práv EÚ. Registráciou v príslušnej evidencii Ministerstva vnútra SR bolo European Human Rights Society pridelené v marci 2020 IČO 52972704.

Záväzky vlády voči mimovládnym organizáciám

Podľa vyhlásenia vlády 2020 - 2024 v časti ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Vláda SR zefektívni a skvalitní systém podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, vrátane nezávislých mechanizmov a mimovládnych organizácií. Vláda SR posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií, tak ako ich definuje zákon o registri mimovládnych organizácií, a vyhodnotí možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu. Osobitne bude vláda podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a podpore ľudských práv, budovaniu demokratického občianstva, odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie, odhaľovaniu korupcie; organizácie zamerané na kontrolu   efektivity verejných financií a verejných obstarávaní, prácu so znevýhodnenými a slabšími sociálnymi skupinami, ako aj s obeťami trestných činov domáceho a sexuálneho násilia a násilia páchaného  ženách, boj  proti konšpiráciám a prevenciu extrémizmu; ako aj organizácie, ktoré sa venujú ochrane  pred závislosťami a ich prevencii.

Členstvo

Členstvo v European Human Rights Society je dobrovoľné a vzniká prijatím člena príslušným orgánom na žiadosť uchádzača členstvo. Členovia majú právo podieľať sa na činnosti združenia, voliť a byť volený do orgánov  združenia.

Orgány EHRS

Najvyšším orgánom EHRS je Rada členov - volí a odvoláva prezidenta EHRS a všetky ostatné orgány, schvaľuje stanovy, plán činnosti, rozpočet a správu o hospodárení. Rada členov sa schádza minimálne raz do roka, zvoláva ju prezident EHRS najmenej 10 dní vopred a tvoria ju všetci členovia združenia. Rada členov schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovala inému orgánu. Prezident EHRS je volený Radou členov na obdobie 7 rokov, riadi a organizuje činnosť EHRS medzi   jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu, reprezentuje EHRS navonok.

Zásady hospodárenia

Zdrojom majetku EHRS sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických  osôb alebo od orgánov verejnej správy. Akýkoľvek zisk je použitý na rozvoj cieľa a činností EHRS. Podľa informácií zverejnených na portáli finstat.sk nemá EHRS žiadne dlhy, nedoplatky a  pohľadávky voči štátu.